Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
Kierunek: Budownictwo. Studia: inżynierskie stacjonarne. Przedmiot obowiązkowy.
sem 7; 15 g. wykładów; 30 g. zajęć laboratoryjnych.


Cel zajęć:
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawami planowania i organizacji procesu inwestycyjnego, prawami i obowiązakami poszczególnych uczestników tego procesu, rolą nadzoru budowlanego. Szczególny nacisk położony jest na sporządzanie i interpretowanie harmonogramów sieciowych realizacji robót budowlanych oraz sporządzanie wyceny kosztów realizacji tych robót z wykorzystaniem używanego w praktyce budowlanej oprogramowania komputerowego.


Tematyka wykładów:

Harmonogramy jednopunktowe. Program MS Project
 • MS Project - założenia sieci jednopunktowych, budowa jednopunktowych sieci zależności, przekodowywanie z sieci dwupunktowych
 • MS Project - kalendarz przedsięwzięcia, deklaracja danych o zadaniach, edycja i modyfikacja danych, rodzaje relacji między zadaniami, struktura SPP
 • MS Project - analiza czasu, konfigurowanie wyników obliczeń, terminy dyrektywne zadań, deklarowanie zależności czasowych między dwoma zadaniami, zadania cykliczne
 • MS Project - analiza zasobów - deklaracja danych o środkach (lista analizowanych środków, typy zasobów, kalendarz zasobu, zapotrzebowanie i dostępność, kosztu użycia zasobów)
 • MS Project - prowadzenie analiz z uwzględnieniem zasobów, wyświetlanie i drukowanie wyników, interpretacja wyników
 • MS Project - prowadzenie analizy kosztów

Budowlany proces inwestycyjny i jego uczestnicy
 • Podstawowe pojęcia procesu budowlanego (organizacja procesu budowlanego, technologia robót, procesy pomocnicze, zasadnicze, itp)
 • Pojęcie procesu inwestycyjnego i inwestycji. Rodzaje inwestycji
 • Cykl życia inwestycji
 • Klasyfikacja obiektów budowlanych
 • Etapy procesu inwestycyjnego
 • Podstawy prawne procesu inwestycyjnego
 • Samodzielne funkcje techniczne
 • Etyka i odpowiedzialność zawodowa
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego
 • Prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy)
 • Nadzór budowlany - struktura, uprawnienia i obowiązki
 • Dokumenty budowy

Tematyka ćwiczeń:

Program do ksztorysowania Norma
 • Podstawowe zasady sporządzania kosztorysów budowlanych na podstawie programu komputerowego Norma
 • Norma - Praca z katalogami
 • Norma - Praca z cennikami
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: działy i pozycje
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: układ i sposób wyświetlania
 • Norma - Operacje na przedmiarze
 • Norma - Definiowanie narzutów dla kosztorysu, działów i pozycji
 • Norma - Praca z kosztorysem: edycja i modyfikacje
 • Norma - Tworzenie rozwiązań wariantowych

Program do harmonogramowania MS Project
 • MS Project - budowa jednopunktowych sieci zależności
 • MS Project - kalendarz przedsięwzięcia, deklaracja danych o czynnościach, edycja i modyfikacja danych, rodzaje połączeń między czynnościami
 • MS Project - analiza czasu, konfigurowanie wyników obliczeń, terminy dyrektywne czynności, deklarowanie zależności czasowych między dwoma czynnościami
 • MS Project - analiza zasobów - deklaracja danych o środkach (lista analizowanych środków, zapotrzebowanie, dostępność, kosztu użycia zasobów)
 • MS Project - prowadzenie analiz z uwzględnieniem zasobów, wyświetlanie i drukowanie wyników, interpretacja wyników
 • MS Project - sporządzenie i analiza przykładowego harmonogramu sieciowego


Warunki zaliczenia przedmiotu: W semestrze obowiązuje wykonanie dwóch projektów i ich obrona oraz zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego.


Literatura:

do góry     powrót do głównej strony